Zwolnienie dyscyplinarne stanowi szczególny sposób rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Tryb ten zgodnie z Kodeksem pracy znajduje swoje zastosowanie w przypadku każdego typu umowy o pracę, również tych umów na okres próbny, na czas określony oraz na zastępstwo.

Każdy pracodawca, który zdecyduje się na rozwiązanie umowy o pracę ze swoim pracownikiem, stosując zwolnienie dyscyplinarne, musi mieć na uwadze fakt, iż aby tego dokonać muszą zostać spełnione konkretne warunki, które umożliwią zastosowanie tego trybu. Obowiązujące obecnie przepisy jasno bowiem określają kiedy pracodawca może wręczyć pracownikowi wypowiedzenie w postaci zwolnienia dyscyplinarnego. Dzieje się tak między innymi, gdy pracownik w czasie trwania umowy o pracę dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków. W tym przypadku najczęściej wymienia się nieusprawiedliwioną nieobecność, niewykonanie polecenia służbowego, przywłaszczenie lub zniszczenie mienia pracodawcy, a także zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy. Pracodawca może również zastosować zwolnienie dyscyplinarne, w sytuacji gdy pracownik ze swojej winy utracił niezbędne do wykonywania pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku uprawnienia, a także jeśli popełnił on przestępstwo, które zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

Dokonując zwolnienia pracownika w tym trybie dyscyplinarnym pracodawca jest zobowiązany do zastanowienia się, czy rzeczywista przyczyna takiej sytuacji jest w pełni zasadna. Samo oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno być natomiast złożone w formie pisemnej zrozumiałej dla pracownika. Należy również pamiętać o tym, że rozwiązanie umowy o pracę w postaci zwolnienia dyscyplinarnego nie może nastąpić po upływie miesiąca od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o konkretnym przewinieniu swojego pracownika. Oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia musi zostać złożone w czasie trwania umowy o pracę, ponieważ w innym przypadku sąd może uznać je za niezgodne z prawem. Warto mieć również na uwadze fakt, iż w celu zachowania terminu miesięcznego, pracodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy o pracę nawet w przypadku, gdy jego pracownik przebywa na urlopie wychowawczym lub też korzysta z urlopu wypoczynkowego.