Przepisy prawne dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych znacznie zmieniły się już w czerwcu 2017 roku. Pracownicy zyskali nowe przywileje i uprawnienia, co wiąże się z większą ilością obowiązków dla pracodawców, a także agencji pracy tymczasowej.

Czym jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to specjalny rodzaj zatrudnienia, które wymaga uczestnictwa trzech podmiotów: pracownika, pracodawcy użytkownika i agencji pracy tymczasowej. Pracownik wiąże się umową z agencją pracy, z którą z kolei jest związany pracodawca. Chociaż pracownik wykonuje pracę zgodnie z jego wymaganiami i na jego rzecz, to pracodawca użytkownik posiada wobec niego takie obowiązki, jakie zostały zawarte w przepisach oraz umowie z agencją pracy – nie jest jednak pracodawcą w sensie prawnym.

Jakie zmiany zaszły w prawie?

Trwanie stosunku pracy przy umowie o pracę czasową jest ograniczone do 18 miesięcy (w przeciągu kolejnych 36 miesięcy). Jeszcze do czerwca limit czasowy dotyczył relacji między pracownikiem a agencją tymczasową. W rzeczywistości osoba zatrudniania mogła więc pracować dla tego samego pracodawcy dłużej, niż przewidywał to limit – była po prostu zatrudniana przez różne agencje. Zmiany prawne sprawiły, że ograniczenie czasowe dotyczy bezpośrednio pracownika i pracodawcy – przy zatrudnieniu na etat, jak i umowę zlecenie.

Uregulowania w kwestiach urlopowych i nie tylko

Zmiany prawne dają pracownikom tymczasowym więcej możliwości oraz bezpieczeństwa. Mogą oni korzystać z urlopu wypoczynkowego przy podpisywaniu kolejnej umowy z daną agencją. Do czerwca pośrednicy nie udzielali urlopów, lecz wypłacali pracownikom kwotę będącą równowartością niewykorzystanego urlopu. Teraz pracownicy mogą wykorzystać dni urlopowe, a przepisy dotyczące obliczania ekwiwalentu pieniężnego są bardziej ścisłe. Pracodawca użytkownik jest zobowiązany do tego, by informować agencję pracy o firmowej polityce płacowej. Ponadto ma prowadzić wykaz zatrudnianych pracowników tymczasowych. Wzrósł również zakres odpowiedzialności pracodawcy użytkownika i agencji za wystąpienia przeciwko prawu pracy.

Precyzyjne informacje na temat zatrudnienia

Przepisy stały się bardziej wymagające dla każdej ze stron. Pracownik musi dostarczyć agencji odpowiednie dokumenty, dzięki którym wspólnie ustalą łączny czas, przez jaki stosunek pracy będzie się odbywać. W świadectwach pracy wydawanych pracownikom tymczasowym powinny znaleźć się informacje na temat wszystkich pracodawców użytkowników, którzy korzystają z pracy danego pracownika. Agencja pracy ma również dokładnie wskazywać konkretną osobę, jaka czuwa nad zatrudnieniem pracownika.