17 sierpnia 2016 roku ogłoszona została nowelizacja ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią wprowadzona została minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach zlecenie oraz w ramach samozatrudnienia. Ustawa ta przewiduje, że od 1 stycznia 2017 roku minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 13 złotych. Z kolei w następnych latach, wysokość tej stawki ma być uzależniona od wysokości wzrostu minimalnego wynagrodzenia przysługującego za pracę.

Nowo wprowadzone rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie ewentualnym nadużyciom w związku ze stosowaniem umów cywilnoprawnych oraz chronienie tych osób, które otrzymują wynagrodzenie na najniższym poziomie. Oznacza to, że nowelizacja ustawy ma przede wszystkim ograniczać zjawisko polegające na wypłacaniu osobie zatrudnionej na umowie cywilnoprawnej dużo niższego wynagrodzenia niż ma to miejsce w przypadku minimalnego wynagrodzenia przysługującego osobie pracującej na etacie. Ustawa ta określa również zasady, zgodnie z którymi dodatek do wynagrodzenia wynikający z pracy w porze nocnej nie będzie uwzględniany podczas obliczania minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie.

Należy również pamiętać, że zgodnie z nowo ogłoszoną ustawą Państwowa Inspekcja Pracy otrzyma prawo do kontrolowania przestrzegania przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia. W związku z tym każdy przedsiębiorca może się spodziewać niezapowiedzianej kontroli związanej ze sprawdzeniem czy stosuje się on do przepisów i wypłacił minimalną stawkę godzinową. PIP w razie konieczności może również wydać specjalne polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości. Z kolei w sytuacji, gdy stwierdzone zostanie naruszenie przepisów o zapewnieniu minimalnej stawki godzinowej przedsiębiorca, osoba działająca w jego imieniu lub też osoba działająca w imieniu innej jednostki organizacyjnej, musi się liczyć z pewnymi negatywnymi konsekwencjami. Wypłacenie należnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w kwocie niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej będzie bowiem podlegać karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. złotych.