ziomek
Prowadzenie księgowości jest zajęciem bardzo odpowiedzialnym i niezwykle stresującym. Stąd wielu przedsiębiorców decyduję się na zatrudnienie księgowego lub powierzenie prowadzenia rozliczeń firmy biuru rachunkowemu, takiemu jak Smart Office Solutions. Odpowiedzialność za ewentualne błędy wykazywane w związku z kontrolą Urzędu Skarbowego bądź ZUS-u najczęściej spoczywa na przedsiębiorcy, ale księgowy także ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowo prowadzoną księgowość.

 

 

W przypadku, gdy księgowy jest zatrudniony w firmie na umowę o pracę, grożące mu sankcje z powodu popełnionych błędów to trzykrotność jego wynagrodzenia. Należy przy tym pamiętać, że szkoda może być dużo niższa niż trzykrotność pensji. Może to postawić księgowego w niekorzystnej sytuacji, zwłaszcza gdy zostanie obciążony karą wyższą w porównaniu z popełnionym błędem. Taki zapis nie działa jednak „z automatu”. Osoba prowadząca księgowość musi się na to zgodzić.

Ważne jest, by pamiętać, że księgowy w formie pisemnej musi się zgodzić na rozszerzenie odpowiedzialności na jego osobę, a przedsiębiorca (kierownik jednostki) w takiej sytuacji będzie pełnił rolę nadzorującego. Przyjmujący odpowiedzialność odpowiada jak sprawca za przestępstwa i wykroczenia związane z prowadzeniem ksiąg czy rozliczeniem należności publicznych. Chociaż to przedsiębiorca jako właściciel i kierownik jednostki w pełni odpowiada za błędy popełnione w księgowości, to może on pociągnąć nierzetelnego księgowego do odpowiedzialności z artykułów Kodeksu Cywilnego.

Większą odpowiedzialność za nieprawidłowe prowadzenie księgowości ponosi księgowy zatrudniony na umowę zlecenie. Przy umowach cywilnoprawnych odpowiedzialność w takim przypadku księgowy może być pociągnięty do pełnej odpowiedzialności za błędy. Zatem księgowy zleceniobiorca odpowiada w całości za popełnione błędy. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że  w tym zawodzie przy określaniu stopnia zawinienia przyjmuje się tzw. wyższy stopień winy.

Księgowość powierzona biuru rachunkowemu zawsze oparta jest na podstawie umowy, gdyż biuro rachunkowe występuje tutaj jako podmiot gospodarczy prowadzący rozliczenia księgowe i jego odpowiedzialność wynika z zapisów umowy. W umowie mogą znaleźć się zapisy wyłączające odpowiedzialność biura rachunkowego. Zatem fakt, że biura rachunkowe podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu za popełnione błędy, nie oznacza, że automatycznie taką odpowiedzialność będą ponosić. Warto zwrócić w tym względzie uwagę na zapisy w umowie z biurem rachunkowym i zorientować się, która ze stron ponosi odpowiedzialność za popełnione w księgowości błędy i co obejmuje ubezpieczenie biur rachunkowych.