Zgodnie z Kodeksem pracy pracownicy podejmujący pracę muszą być poinformowani zarówno o zakresie swoich obowiązków, jak i o sposobie wykonywania danej pracy. Jej realizacja spoczywa na pracowniku w trakcie trwania stosunku pracy, a jej niewykonanie może skutkować zastosowaniem wobec niego różnego rodzaju sankcji, w tym nawet rozwiązania umowy o pracę bez jej wcześniejszego wypowiedzenia.

Co do zasady wszystkie obowiązki pracownika mogą zostać ustalone w spisanej przez obie strony umowie o pracę. Wytyczne te mogą mieć zarówno charakter ogólny i opisywać jedynie stanowisko pracy bez wskazania konkretnych czynności, które dany pracownik będzie miał obowiązek wykonywać, jak i charakter szczegółowy, definiujący wszelkie zadania i obowiązki, które zatrudniony pracownik będzie musiał wykonywać w ramach nawiązanego stosunku pracy. Choć umowy o prace stanowią podstawę zatrudnienia wciąż jednak nie każdy pracodawca zdaje sobie sprawę z tego jak ważne jest właściwe określenie zawartych w nich obowiązków pracownika. Ich nieprecyzyjne sformułowanie może bowiem nieść ze sobą szereg negatywnych skutków. Jednym z nich jest ograniczenie sobie swobody w możliwości wydawania danemu pracownikowi poleceń służbowych. To z kolei, może utrudniać wykonywanie pracy oraz tworzyć niepotrzebne konflikty między pracownikami.

Wśród najważniejszych obowiązków, do których musi stosować się każdy pracownik znajduje się przestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy, a także bezwzględne przestrzeganie regulaminu pracy oraz ustalonego w zakładzie pracy porządku. Konieczne jest także przestrzeganie zasad współżycia społecznego, które przyczyniają się do harmonijnego funkcjonowania zakładu pracy. Wymagane jest również dbanie o dobro zakładu pracy, w tym chronienie jego mienia, a także zachowywanie w tajemnicy poufnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę lub daną firmę na ewentualną szkodę. Pracownik w miejscu pracy musi się również stosować do przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do przepisów przeciwpożarowych.