Formularz ZAP-3 jest składany po to, by poinformować urząd o zmianach w naszych danych – głównie jeśli chodzi o rachunek bankowy. Druk jest przeznaczony dla osób fizycznych, które zmieniły numer konta lub chcą otrzymać zwrot podatku na konto. Możemy również stosować go w celu poinformowania fiskusa o zmianie adresu lub innych danych kontaktowych. Formularz ZAP-3 jest samodzielnym dokumentem, którego nie można wysyłać w ten sam sposób, co zeznania podatkowe (czyli na przykład za pomocą specjalnej aplikacji). Do jego złożenia jest potrzebny podpis elektroniczny, który jest uwierzytelniany za pomocą specjalnego certyfikatu. Jeśli nie posiadamy e-podpisu, to musimy złożyć formularz osobiście lub przesłać go pocztą.

ZAP-3 – dla kogo jest przeznaczony?

Osoby fizyczne, których dane kontaktowe lub rachunek konta uległy zmianie, mogą korzystać z formularza ZAP-3 przy spełnieniu określonych warunków. Pierwszym wymogiem jest rejestracja za pomocą numeru PESEL. Następnie dana osoba fizyczna nie może prowadzić działalności gospodarczej, nie może być płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, ani nie może występować jako płatnik podatków, w tym również podatku VAT. Formularz ZAP-3 może być składany przez cały rok. Jeśli chcemy dalej otrzymywać zwrot na dane konto, to nie musimy co roku wypełniać go na nowo – urząd pamięta o naszej decyzji.

Jak wypełniać formularz ZAP-3?

Formularz ZAP-3 zawiera informacje istotne dla urzędu. Zawsze składamy go w tym urzędzie skarbowym, jaki jest nam przypisany. W części A. formularza podajemy dane naszego urzędu skarbowego. Następnie przechodzimy do części B. dotyczącej naszych danych osobowych. Musimy podać informacje potrzebne do identyfikacji, nasz adres zamieszkania i korespondencyjny oraz numer telefonu. Wpisanie adresu e-mail jest dobrowolne. Osoby, które chcą zmienić numer konta zarejestrowanego w urzędzie skarbowym, powinny wypełnić część B.4 (w innym przypadku, gdy formularz ZAP-3 służy nam do poinformowania urzędu o nowym adresie, nie musimy umieszczać informacji na temat rachunku bankowego). Możemy podać numer takiego konta, do którego dostęp mamy jako jedyny posiadacz lub współwłaściciel. Kraj siedziby banku musi być wymieniony przy prowadzeniu rachunku za granicą.

Formularz ZAP-3 służy również osobom, które nie chcą dłużej otrzymywać zwrotu podatku na konto – w tym celu muszą one zaznaczyć swoją wolę za pomocą poz. 36. Część C. dokumentu służy do skompletowania informacji na temat danej osoby fizycznej (lub jego pełnomocnika), a część D. to miejsce na adnotacje urzędowe.