Ulga rehabilitacyjna jest to rodzaj odliczenia od dochodu przeznaczony dla określonej grupy podatników. Są to osoby niepełnosprawne lub posiadające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, które poniosły wydatek związany z leczeniem danej dysfunkcji – rehabilitacją lub zakupem mającym na celu polepszenie warunków życia niepełnosprawnego.

Kto może skorzystać?

Opcja odliczenia ulgi jest dostępna dla osób niepełnosprawnych lub też dla ich opiekunów, jeśli ci zajmują się również utrzymywaniem osoby chorej. Dochód osoby niepełnosprawnej nie może być większy niż 9.120 zł. Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać rodzice, rodzeństwo, małżonek, dzieci (własne, przysposobione i przyjęte na wychowanie), a także pasierbowie, ojczym, macocha, zięciowie oraz synowe. Dokumenty poświadczające o poniesieniu kosztów, jak np. faktury, mogą być wystawione na osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna.

Warunki przyznania ulgi

Do uzyskania możliwości odliczenia podatkowego z tego tytułu należy spełnić szereg warunków. Niepełnosprawny musi dostarczyć przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności wraz z określeniem jej stopnia. Niezbędne będzie przedstawienie decyzji odnośnie pobierania renty, jeśli takowa została przyznana. Inne ważne dokumenty to wszelkie orzeczenia lekarskie dotyczące całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub do samodzielnej egzystencji. Za całkowicie niezdolne do pracy uważa się osoby, które straciły zdolność do pracowania w jakiejkolwiek profesji. Z kolei osoby z częściową niezdolnością do pracy nie mogą dłużej wykonywać dotychczasowego zawodu.

Jakie wydatki można ponieść z tytułu ulgi rehabilitacyjnej?

Poniesione koszty, od których można odliczyć ulgę rehabilitacyjną, mają wspierać rehabilitację osoby niepełnosprawnej lub mieć na celu polepszenie jej warunków życia. Za takowe wydatki uznaje się więc adaptowanie oraz wyposażenie przestrzeni życiowej zgodnie z potrzebami danej osoby. Ulga jest stosowana w odniesieniu do nabywania lub naprawy wszelkiego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego lub ułatwiającego życie, jednak poza wyposażeniem typu AGD.

Istnieje również możliwość odliczenia podatku od zakupu materiałów naukowych i pomocniczych, jakie polepszą opiekę nad chorą osobą. Wydatki mogą dotyczyć również opłat za turnus i zabiegi rehabilitacyjne, a także zatrudnienie opiekunów dla osób niewidomych oraz posiadających niesprawność ruchową.

W zakresie ulgi mieszczą się również kwoty wydawane na opłacenie opieki lekarskiej dla osób niepełnosprawnych z I grupy inwalidzkiej. Równie istotne są koszty ponoszone z tytułu przemieszczania się osoby niepełnosprawnej, w tym przewóz na zabiegi – karetką, prywatnym samochodem czy transportem publicznym. Odliczyć można również podatek od zakupu lekarstw, a dokładniej od miesięcznej sumy wydatków z tego tytułu pomniejszonej o kwotę wynoszącą 100 złotych.