Każdy pracodawca, prowadząc wieloletnią działalność gospodarczą, wie, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie interesów swojej firmy.

Każdy pracodawca, prowadząc wieloletnią działalność gospodarczą, wie, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie interesów swojej firmy. Niemal w każdej branży istnieje bowiem ryzyko ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłego pracownika lub osobę trzecią.

Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa jest zdefiniowane w art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tym przepisem oraz ze znajdującymi się w nim zapisami, przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje, które posiadają wartość gospodarczą oraz co do których przedsiębiorca podjął odpowiednie działania, w celu zachowania ich poufności. Innymi słowy, aby móc uznać konkretną informację za tajemnicę przedsiębiorstwa musi ona jednocześnie spełniać trzy wymienione wcześniej warunki. Jeśli się jednak okaże, że jedna z przesłanek nie została spełniona, konkretna informacja nie będzie stanowiła tajemnicy przedsiębiorstwa – dodatkowo, każdy będzie mógł z niej korzystać bez ograniczeń. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą z kolei stanowić informacje łatwo dostępne, powszechnie znane oraz te, których treści mogłyby zostać sprawdzone w sposób legalny przez każdą zainteresowaną osobę. Również informacje podane przez zamawiającego podczas otwarcia ofert nie mogą zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa.

Co do zasady tajemnicą przedsiębiorstwa są tylko informacje. Mogą być one jednak zapisane na dowolnym nośniku danych, w tym pod postacią zapisu elektronicznego, notatki, rysunku, wydruku, czy fotografii. Informacje te mogą być również jedynie zapamiętane. Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa musi mieć także wartość gospodarczą, dając tym samym przewagę konkurencyjną. Kluczową kwestię odnośnie tajemnicy przedsiębiorstwa odgrywają również zatrudnieni w firmie pracownicy. Są oni bowiem zobowiązani do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa, nawet w sytuacji, gdy pracodawca nie zawarł z nimi umowy o zakazie konkurencji. Obowiązek zachowania tajemnicy oraz poufności danych, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę i firmę na ewentualną szkodę, musi w tym przypadku trwać 3 lata od ustania stosunku pracy, chyba że umowa o pracę stanowi inaczej lub też ustał stan tajemnicy.