Spółka komandytowa to rodzaj spółki osobowej, w której – w bardzo dużym uproszczeniu – przynajmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada przed wierzycielami całym swoim majątkiem . Warto wiedzieć, że spółka komandytowa, tak jak każdy rodzaj spółki, w momencie powstania nabywa zdolności prawnej – staje się podmiotem podlegającym prawom i obowiązkom kodeksu cywilnego. Może też nabywać dobra, na przykład ziemie czy nieruchomości. Spółka komandytowa posiada również zdolność sądową i procesową, to znaczy może uczestniczyć w procesie sądowym jako strona pozwana lub pozywająca. Zawiązanie spółki komandytowej odbywa się poprzez akt notarialny. Prawo nie określa minimalnej wartości wkładu do spółki. Najbardziej charakterystyczną cechą tej spółki jest swego rodzaju hierarchia panująca wśród wspólników, gdzie najwięcej praw otrzymują ci, którzy ryzykują najwięcej. Do założenia spółki komandytowej potrzebni są przynajmniej dwaj wspólnicy – mogą to być osoby fizyczne, prawne oraz organizacje.

Podział wspólników na dwie kategorie

Osobliwością spółki komandytowej jest podział jej wspólników na komplementariuszy i komandytariuszy oraz nadanie tym dwóm grupom określonej pozycji prawnej. Komplementariusze są uznawani za wspólników angażujących się, którzy de facto uczestniczą w działalności spółki i w jej imieniu wchodzą w relacje z otoczeniem. W spółce komandytowej nie istnieje zarząd, gdyż jej reprezentacją zajmują się właśnie komplementariusze. Tak duża ilość praw w danej strukturze wymaga jednak czegoś w zamian – komplementariusze w pełni odpowiadają za wszystkie zobowiązania spółki, poświadczając przy tym całym swym majątkiem.

Tymczasem druga grupa wspólników to wspólnicy bierni. Są to komandytariusze, którzy nie zajmują się prowadzeniem spółki, a więc odpowiadają za jej zobowiązania w ograniczonym zakresie, czyli do wysokości tzw. sumy komandytowej. Ta suma dla każdego z komandytariuszy może kształtować się na innym poziomie. Może także ulegać zmianom, jednak jej zmniejszenie nie zmniejsza odpowiedzialności za te wierzytelności, jakie powstały przed wprowadzeniem tej zmiany do rejestru.

Należy podkreślić, że w danej spółce komandytowej jeden wspólnik nie może być równocześnie komandytariuszem i komplementariuszem. Komandytariusz nie mógłby również wnieść jako wkładu do spółki komandytowej swoich udziałów lub akcji, które należą do spółki kapitałowej, jaka pełni rolę komplementariusza w tejże spółce komandytowej.