Praca nakładcza, powszechnie znana również jako chałupnictwo, stanowi formę zatrudnienia oraz działalność zarobkową polegającą na wytwarzaniu przez osobę fizyczną zwaną wykonawcą określonych przedmiotów lub ich części. Co do zasady wyroby te są wykonywane z materiału powierzonego lub też stanowiącego własność wykonawcy. Praca nakładcza ze względu na swój charakter może także polegać na świadczeniu określonych usług na rachunek i polecenie nakładcy.

Praca nakładcza cieszy się stosunkowo dużym zainteresowaniem ponieważ może ona nieść ze sobą wiele korzyści zarówno dla pracownika, jak i jego pracodawcy. Aby możliwe było jednak jej podjęcie konieczne jest sporządzenie między pracodawcą a pracownikiem odpowiedniej, pisemnej umowy o pracę nakładczą. Tego typu umowa łączy w sobie wiele elementów charakterystycznych dla typowej umowy o pracę oraz umowy o dzieło. Może być ona zawarta na okres próbny, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy, a także na czas nieokreślony. Musi ona również szczegółowo określać rodzaj umowy, rodzaj pracy, termin rozpoczęcia pracy, a także zasady, zgodnie z którymi przyznawane będzie wynagrodzenie. W umowie tej powinny się także znaleźć informacje na temat minimalnej ilości pracy, jaką dany pracownik będzie musiał wykonać w ciągu miesiąca. Minimum to powinno być ponadto tak ustalone, aby w przypadku, gdy tego typu praca stanowi pracę dodatkową, wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika zapewniało mu co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia pracowniczego. Jeśli natomiast praca nakładcza stanowi dla pracownika jedyne źródło utrzymania, pracodawca powinien tak określić ilość pracy, aby jej wykonanie pozwalało na otrzymanie wynagrodzenia nie mniejszego niż najniższe wynagrodzenie pracownicze.

Forma zatrudnienia jaką jest praca nakładcza wiąże się z licznymi ułatwieniami przy rozwiązywaniu umowy. Wśród nich znajduje się między innymi krótszy okres wypowiedzenia, brak konieczności uzasadniania wypowiedzenia umów na czas nieokreślony, a także możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niewykonania minimum pracy lub zawinionego i wadliwego wykonania pracy. Ze względu na swój specyficzny charakter umowa o pracę nakładczą sprawia również, że pracownikowi przysługują niektóre z praw pracowniczych, w tym ubezpieczenie zdrowotne oraz urlop wypoczynkowy. Tym co wyróżnia tego typu pracę na tle innych form zatrudnienia jest również możliwość jej wykonywania w elastycznych godzinach pracy oraz w określonym przez zatrudnionego pracownika miejscu. To z kolei sprawia, że z rozwiązania tego korzystają przede wszystkim osoby niepełnosprawne oraz matki, które na co dzień zajmując się wychowywaniem małych dzieci nie mają czasu na podjęcie pełnoetatowej pracy.