Przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej warto pamiętać o kilku podstawowych kwestiach.
Przede wszystkim czas pracy takiego pracownika nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo (maksymalnie 8 godzin na dobę). Pracownicy mający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie mogą pracować dłużej niż 35 godzin tygodniowo (maksymalnie 7 godzin dziennie), poza tym przysługuje im prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych. Kolejnym prawem przysługującym pracownikom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności jest prawo do zwolnienia z pracy (połączone z prawem do zachowania wynagrodzenia) w celu:

  • Uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (21 dni roboczych, raz do roku),
  • Wykonania badań specjalistycznych lub zabiegów leczniczych, jeżeli nie mogą się odbyć
    poza godzinami pracy.

Ponadto niepełnosprawnym pracownikom przysługuje prawo do dodatkowej, piętnastominutowej przerwy w pracy, przeznaczonej na wypoczynek lub gimnastykę. Warto również pamiętać, że pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych otrzymują odpowiednie dofinansowanie z PFRON-u, ale tylko wówczas, gdy spełnią kilka warunków. Najważniejsze z nich to:

  • Pracownicy są niepełnosprawni w rozumieniu ustawy o rehabilitacji oraz znajdują się prowadzonej przez PFRON ewidencji niepełnosprawnych pracowników,
  • Pracownicy są zatrudnieni w oparciu o przepisy prawa pracy, a nie na umowy cywilnoprawne,
  • Nie mają ustalonego prawa do otrzymywania emerytury
  • Ich zatrudnienie powoduje wzrost ogólnego zatrudnienia.

Kwestię zatrudnienia osób niepełnosprawnych reguluje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721). Problem z tą ustawą polega na tym, że została znowelizowana już ok. 60 razy, co może być dla pracodawców odrobinę problematyczne. Ostatnia nowelizacja, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r., zwiększa m.in. zakres działań, za które pracodawca może uzyskać zwrot kosztów ich wykonania (np. dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności). Poza tym nowelizacja ułatwia zdobycie dofinansowania do wynagrodzenia dla niepełnosprawnego oraz daje możliwość otrzymania zwrotu za szkolenie pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej w wysokości 100% wydatków poniesionych na tego typu szkolenie. Niestety, wysokość uzyskiwanej z PFRON-u refundacji kosztów szkolenia niepełnosprawnego pracownika uległa zmniejszeniu z 80% na 70% tych kosztów.