Różnice między oddelegowaniem a podróżą służbową

Zarówno podróż służbowa, jak i oddelegowanie, to pojęcia, które powszechnie funkcjonują w świadomości pracodawców i pracowników. Wiele osób wciąż jednak ma problem z rozróżnieniem ich roli i znaczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy, podróżą służbową można nazwać sytuację, w której pracownik na wyraźne polecenie pracodawcy wykonuje swoją pracę poza

Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?

Każdy pracodawca, prowadząc wieloletnią działalność gospodarczą, wie, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie interesów swojej firmy. Każdy pracodawca, prowadząc wieloletnią działalność gospodarczą, wie, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie interesów swojej firmy. Niemal w każdej branży istnieje bowiem ryzyko ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłego pracownika lub osobę trzecią. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa jest

Jakie są obowiązki pracownika?

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownicy podejmujący pracę muszą być poinformowani zarówno o zakresie swoich obowiązków, jak i o sposobie wykonywania danej pracy. Jej realizacja spoczywa na pracowniku w trakcie trwania stosunku pracy, a jej niewykonanie może skutkować zastosowaniem wobec niego różnego rodzaju sankcji, w tym nawet rozwiązania umowy o pracę

Czym jest praca nakładcza?

Praca nakładcza, powszechnie znana również jako chałupnictwo, stanowi formę zatrudnienia oraz działalność zarobkową polegającą na wytwarzaniu przez osobę fizyczną zwaną wykonawcą określonych przedmiotów lub ich części. Co do zasady wyroby te są wykonywane z materiału powierzonego lub też stanowiącego własność wykonawcy. Praca nakładcza ze względu na swój charakter może także

Umowy zlecenie z minimalną stawką godzinową

17 sierpnia 2016 roku ogłoszona została nowelizacja ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią wprowadzona została minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach zlecenie oraz w ramach samozatrudnienia. Ustawa ta przewiduje, że od 1

Co należy wiedzieć chcąc zatrudnić osobę niepełnosprawną?

Przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej warto pamiętać o kilku podstawowych kwestiach. Przede wszystkim czas pracy takiego pracownika nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo (maksymalnie 8 godzin na dobę). Pracownicy mający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie mogą pracować dłużej niż 35 godzin tygodniowo (maksymalnie 7 godzin dziennie), poza tym

Jaką formę działalności wybrać w swojej firmie?

Wybór formy działalności gospodarczej w swojej firmie podyktowany jest wieloma czynnikami. Faktem jest, że prowadzenia własnego przedsiębiorstwa powinno się uczyć na najprostszych formach, a dopiero później, po zdobyciu nowej wiedzy i koniecznego doświadczenia, przechodzić do form bardziej złożonych. Oczywiście nie jest to regułą czy przymusem, ale mimo wszystko warto wziąć

Formy zatrudniania pracowników

Formy zatrudniania pracowników

FORMY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE   Zatrudnienie pracownika wymaga od pracodawcy przestrzegania wielu bardzo drobiazgowych przepisów. Spowolnienie gospodarcze, rozwój technologii, ekspansja sektora usług oraz ciągłe zmiany trendów na rynku pracy zmuszają przedsiębiorców do uelastycznienia form zatrudnienia i efektywnej organizacji czasu pracy. Alternatywne formy zatrudnienia występują coraz częściej w związku z

Koszty Pracy

Koszty Pracy

Pod pojęciem kosztów pracy kryją się wszystkie obciążenia, jakie przepisy nakładają na pracodawcę z tytułu zatrudnienia kogoś na podstawie umowy o pracę. Zawierają one wynagrodzenie oraz wszelkie odprowadzane od niego należności a także inne, pozapłacowe obciążenia. Ile dokładnie zapłacą w 2015 roku przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, poza faktycznym wynagrodzeniem? Koszty pracy to łączne obciążenia ponoszone